• ÚVOD
 • VÝSTAVY
 • FOTOGALERIE
 • INFORMACE
 • KONTAKTY
 • NORD BOHEMIA CANIS z.s.
  IČO: 22850546

  STANOVY SPOLKU:

  čl. I

  Název a sídlo, působnost a cíl činnosti (charakter) spolku


  1. název spolku: Nord Bohemia Canis z.s. (dále jen spolek)


  1. sídlo spolku: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7


  1. IČ: 22850546


  1. Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na další organizační jednotky


  1. Charakter spolku - Nord Bohemia Canis je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.


  1. Je to samospráva, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je kynologie. Sdružuje příznivce kynologie a zájemce o kynologii.


  1. Vnitřní ogranizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou veřejně přístupné na webové stránce spolku.  čl. II

  Cíle činnosti


  cíle spolku jsou:


  • sdružovat formou členství příznivce kynologie a zájemce o kynologii, kteří tuto činnost vykonávají v souladu se stanovami spolku, předpisy Českomoravské kynologické unie a mezinárodní kynologické organizace FCI v oblasti chovu, výcviku a sportovní činnosti


  • podílet se prostřednictvím volených zástupců spolku na řízení a činnosti jedné z členských organizací ČMKU  čl. III

  Formy činnosti (a náplň)


  1. Poskytovat poradenskou činnost, prohlubovat teoretické a praktické znalosti v zájmovém chovu psů a jejich výcvik, zajišťovat kynologickou sportovní činnost, propagovat na veřejnosti kynologii, zájmový chov psů, pořádat kynologické akce a soutěže. Spolupracovat s kynologickými organizacemi, které se zabývají zájmovou a sportovní kynologií, ochranou přírody a ochranou zvířat. Bojovat proti jakémukoliv týrání zvířat. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v rámci kynologie jako je například podpora útulků pro opuštěné psy a podobně. Soustřeďovat a poskytovat informace z oblasti kynologie, které mohou sloužit jak členům spolku, tak ostatním kynologům. Vést osvětovou činnost v oblasti kynologie.


  1. Další formy a konkretizaci činnosti, která směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny zejména v čl.I stanoví členská schůze.  čl. IV

  Členství ve spolku


  1. Členem spolku může být jak fyzická osoba, která podá písemnou přihlášků výboru spolku a její přijetí je schváleno nadpoloviční většinou přítomných na členské schůzi. Členem se může stát i fyzická osoba mladší 15 let, ale pouze se souhlasem zákonného zástupce.


  1. Členství zaniká

  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku

  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závaznou újmu

  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech; členství končí posledním dnem určeným výborem spolku pro dodatečné zaplacení příspěvků

  • úmrtím člena

  • zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.


  1. Práva člena

  • aktivně se podílet na činnosti spolku a být o této činnosti informován

  • zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem, účastnit se členské schůze

  • užívat výhod člena spolku, pokud jsou vyhlášeny (např. sleva na přihlášce na výstavu)

  • volit orgány spolku a být do nich volen (volen může být jen, pokud dovršil 18 let věku)

  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku


  1. Povinnosti člena

  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku, dbát na jeho dobrou pověst a nepoškozovat jeho dobré jméno

  • dbát na zvyšování úrovně kynologie

  • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

  • aktivně se podílet na činnosti spolku

  • respektovat ustanovení ČMKU a FCI pro chov psů a konání kynologických akcí


  1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.


  1. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické pobodě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.  čl. V

  orgány spolku


  1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následnující orgány:

  • členská schůze

  • výbor

  • předseda spolku

  • kontrolní komise


  1. Členská schůze je tvořena shromažďováním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volné  čl. VI

  členská schůze


  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně


  1. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. O přijetí rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku je třeba souhlasu 2/3 přítomných.


  1. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požáda-li o to písemně 1/3 členů spolku nebo kontrolní orgán spolku a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.


  1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit nejméně týden před oznámeným datem zasedání, aniž by ti, kteří se na pozvánku přesto dostavili, měli nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.


  1. Členská schůze

  • schvaluje stanovy spolku a jejich změny

  • volí výbor spolku a kontrolní komisi. Volí předsedu spolku, pokud nepřenese tuto pravomoc (volbu předsedy) na členy výboru

  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodářství za minulé období a kontrolní zprávu, hodnotí činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů

  • prijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena

  • určuje fromy a konkretizaci činností pro další období

  • stanovuje výši členských příspěvků

  • rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku

  • členská schůze je jediným orgánem, který rozhoduje o použití případného výtěžku z vlastní činnosti

  • každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny


  1. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčastném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku přítomných oprávněných o ní hlasovat.


  1. Zápis ze zasedání členské schůze vyhotoví do třiceti dnů od jejího ukončení ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku a v místě bydliště předsedy spolku.


  1. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.


  1. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného  čl. VII

  Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku


  1. Výbor spolku je statutárním zástupcem a je sedmičlenný, jeho funkčním období jsou čtyři roky. Činnost výboru řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, pokud se výbor sejde na svém jednání v sudém počtu.


  1. Výbor spolek řídí v období mezi členskými schůzemi. Schůze vyboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku zejména:

  • organizuje a zajišťuje činnost spolku schválenou členskou schůzí

  • na nejbližší schůzi projedná věc, požáda-li o to člen spolku, předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požáda-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze

  • připravuje pro členskou schůzi zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další čínnosti a podobně

  • výbor je svolán předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů

  • svolává členskou schůzi

  • schvaluje interní organizační normy spolku


  1. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru, pokud tuto pravomoc nepřenese na samotný výbor, který pak předsedu zvolí ze svého středu. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.


  1. Předseda spolku je oprávněn jednat jménem spolku, dále je oprávněn za něj jednat jednatel výboru, místopředseda a ekonom výboru. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Záležitosti týkající se úkonů spojených s hospodářstvím s penězi spolku (tj. výběry hotovosti, smlouvy, kde je peněžní plnění apod.) musí schválit vždy dvě osoby z výše uvedených, tedy dva lidé z následujících – předseda, jednatel, místopředseda nebo ekonom. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.


  1. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.


  1. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.


  1. Schůze výboru spolku mohou být pořádány on-line.  čl. VIII

  Kontrolní komise


  1. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyři roky.


  1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.


  1. Její činnost řídí předseda komise, kterou si členová komise zvolí mezi sebou, zastupuje ji při jednání s dalšími orgány spolku.


  1. Předseda kontrolní komise má právo se zúčastňovat jednán výboru spolku s právem poradního hlasu.


  1. Kontrolu prování kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.


  1. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.


  1. Komise připravuje výroční kontrolní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.


  1. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření.  čl. IX

  Zásady hospodaření


  1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří členské příspěvky členů spolku, sponzorské dary a výtěžek z vlastní činnosti. Za jediné výtěžky z vlastní činnosti se považují výlučne ty, které mohou případně plynout z pořádání sportovních a dalších kynologických akcí pro členy spolku i veřejnost a z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou nebo finanční zajištění svých aktivit.


  1. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či sjednaná odměna.


  1. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.


  1. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.


  1. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.  čl. X

  Okolnosti zániku spolku


  1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.


  1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejiž cíle jsou blízké cílům spolku.  čl. XI

  Okolnosti zániku spolku


  Spolek Nord Bohemia Canis vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
  Schváleno na členské schůzi NBC z.s.

  Dne 03.12.2015

  Úprava (čl. VII, bod 7) schválena na členské schůzi NBC z.s. dne 01.02.2023